نام درس استاد واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
سمینار ایوب بازگیر 1 هر هفته، شنبه، 18:00-19:00 الزامی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
سمینار خسرو جدیدی 1 هر هفته، شنبه، 18:00-19:00 الزامی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
منابع تغذیه و شارژرها حسین کاظمی کارگر 3 هر هفته، يك‌شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، سه‌شنبه، 07:30-09:00 تخصصی انتخابی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
طراحی توربین بخار آرمان محسنی 2 هر هفته، چهارشنبه، 07:30-09:00، هر هفته، چهارشنبه، 17:00-17:30 تخصصی انتخابی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش اباصلت خراسانی 2 هر هفته، سه‌شنبه، 15:00-17:00 اختیاری کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی تفاوت های فردی اباصلت خراسانی 2 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00 اختیاری کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
زبان خارجی حمیداله حسنلویی 3 هر هفته، يك‌شنبه، 10:00-12:00، هر هفته، سه‌شنبه، 10:00-11:00 عمومی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات عمومی 1 حسین حاجی ابوالحسن 3 هر هفته، يك‌شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، سه‌شنبه، 10:30-12:00 پایه کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد بخش عمومی 1 یداله دادگر 3 هر هفته، شنبه، 15:00-17:00، هر هفته، دوشنبه، 15:00-17:00 اختیاری کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
اقتصادبخش عمومی (1) یداله دادگر 3 هر هفته، يك‌شنبه، 13:00-15:00، هر هفته، سه‌شنبه، 13:00-15:00 اصلی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
آز-کنترل فاطمه جهانگیری حسین آبادی 1 هر هفته، سه‌شنبه، 09:00-10:30، هر هفته، سه‌شنبه، 18:30-19:00 اصلی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
رباتیک فاطمه جهانگیری حسین آبادی 3 هر هفته، يك‌شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، سه‌شنبه، 07:30-09:00 تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی مهندسی وحید بدری 3 هر هفته، شنبه، 09:00-10:30، هر هفته، دوشنبه، 09:00-10:30 پایه اصلی و الزامی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی علی مصلی نژاد 3 هر هفته، شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، دوشنبه، 10:30-12:00 اصلی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی علی مصلی نژاد 3 هفته هاي فرد، چهارشنبه، 16:00-19:00 اصلی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مهندسی برق 2 علی مصلی نژاد 3 هر هفته، شنبه، 16:30-18:00، هر هفته، دوشنبه، 16:30-18:00 اصلی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
مبانی مهندسی برق 2 علی مصلی نژاد 3 اصلی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
تاسیسات الکتریکی علی مصلی نژاد 3 هر هفته، شنبه، 15:00-16:30، هر هفته، دوشنبه، 15:00-16:30 نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
طراحی و تحلیل عملکرد نیروگاه های کوچک منصور رفیعی 3 هر هفته، شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، دوشنبه، 07:30-09:00 تخصصی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در ادبیات رساله 1 منصور رفیعی 1 هر هفته، چهارشنبه، 17:00-18:30 تخصصی دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
ماشین های الکتریکی(2) منصور رفیعی 3 هر هفته، شنبه، 09:00-10:30، هر هفته، دوشنبه، 09:00-10:30 نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
ماشین های الکتریکی(1) منصور رفیعی 3 هر هفته، شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، دوشنبه، 10:30-12:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت فرهاد حق جو 3 هفته هاي زوج، دوشنبه، 16:30-19:30 تخصصی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
تحقیق در ادبیات رساله 1 فرهاد حق جو 1 هر هفته، چهارشنبه، 17:00-18:30 تخصصی دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
فناوری عایقها و فشار قوی فرهاد حق جو 3 هر هفته، شنبه، 15:00-16:30، هر هفته، دوشنبه، 15:00-16:30 تخصصی انتخابی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
سیستم های انرژی الکتریکی 1 محمد ستاره 3 هر هفته، يك‌شنبه، 09:00-10:30، هر هفته، سه‌شنبه، 09:00-10:30 اصلی کارشناسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
دینامیک سیستم های قدرت 1 محمد ستاره 3 هر هفته، يك‌شنبه، 13:00-16:00 تخصصی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
الکترونیک صنعتی محمد ستاره 3 هر هفته، يك‌شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، سه‌شنبه، 10:30-12:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی مهرداد ستایش نظر 3 هر هفته، پنج‌شنبه، 10:00-12:00، هر هفته، پنج‌شنبه، 13:00-14:00 تخصصی انتخابی کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت انرژی مهرداد ستایش نظر 3 هر هفته، يك‌شنبه، 10:30-12:00، هر هفته، سه‌شنبه، 10:30-12:00 تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1403