به‌منظور مشاهده فهرست دروس ارائه شده دانشگاه، ابتدا با شناسه بهشتی خود روی وب‌سایت لاگین فرمایید.