به‌منظور مشاهده فهرست دانش آموختگان دانشگاه، ابتدا با شناسه بهشتی خود روی وب‌سایت لاگین فرمایید.