گزیده ای از اقدامات مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدیدترین اخبار مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات

اطلاعیه ها

قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه

قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه

قابل توجه کاربران ایمیل دانشگاه

قابل توجه کاربران ایمیل دانشگاه