کتابخانه مرکزی

 RDA_WG Poster 6 - 300 dpi.jpg
 

 
 

امروزه بیشتر منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیکی و دیجیتالی منتشر شده و در وب قابل دسترس هستند. تولید، ورود، انتشار و ذخیرة اطلاعات در وب به آسانی امکان‎پذیر بوده ولی بازیابی آن‎ کاربر را با چالشهایی روبرو می‎سازد. در نتیجه، پژوهشگران حوزه‎های مختلف از جمله جوامع کتابداری و طراحان وب به فکر راه‎حلهایی برای حل این مشکلات هستند.
 
طراحی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.اِی.) توسط کمیتة همکاری مشترک به عنوان جانشین قواعد فهرست‎نویسی انگلوامریکن(ویرایش دوم) بر اساس الگوهای مفهومی و قوانین فهرست‎نویسی بین‎المللی تدوین شده توسط ایفلا و پیدایش وب معنایی و استانداردهای آن  از جمله چارچوب توصیف منبع(آر.دی.اِف.) توسط کنسرسیوم وب جهانی، از اقدامهای صورت گرفته برای توصیف کارآمدتر منابع اطلاعاتی و ارائه روابط مفهومی بین آنها در محیط وب است.
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی به همراه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به همکاری مشترک نسیت به پیاده سازی " آر دی ای" در دو کتابخانه مذکور نموده‌اند. هدف از این امر به کارگیری آخرین قواعد فهرست نویسی جهت همگام سازی با کتابخانه‌های جهان و همچنین دسترس پذیرتر نمودن منابع جهت استفاده کاربران به منظور کسب رضایت ایشان از ارائه خدمات کتابخانه می‌باشد.
 
جهت آغاز این فعالیت کارگروهی از دو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تشکیل گردید.
​​​​​​​

صورتجلسات RDA

 

کارگاههای آموزشی RDA

​​​​​​​​

​​​​​​​