کتابخانه مرکزی

کتابخانه واحد ها (دانشکده ها و پژوهشکده ها)

کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني

 


شماره تماس: 29902466

  خانم  خواجه دهی

خانم  خسروی

خانم دارایی

کتابخانه دانشکده الهيات و اديان

 

 

شماره تماس: 29902259

 

خانم پیغمبر دوست

 

کتابخانه دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

 

شماره تماس: 29902960

 

خانم موسوی

 

 

 کتابخانه دانشکده حقوق

شماره تماس: 29902745

  خانم اره کشان

 خانم  محمدی ثابت

 خانم  زیبانیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه دانشکده فیزیک

شماره تماس: 29902893

خانم آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه دانشکده علوم ریاضی

شماره تماس: 29902893

 خانم پوستچی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

کتابخانه دانشکده علوم‌اقتصادي و سياسي

شماره تماس: 29902982

 خانم موسیوند

  آقای عسگری

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

کتابخانه دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

 

شماره تماس: 29905320

   خانم  عابدی

    آقای اسبری

 

 


 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه دانشکده علوم زمين

 

 

شماره تماس: 29902640

خانم کاکایی

خانم شاهرخی یگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

کتابخانه دانشکده علوم زیستی  

 

 

شماره تماس: 29902730

خانم یوسفی

کتابخانه دانشکده مديريت و حسابداري

 

شماره تماس: 29902373

خانم فریدوش

 

کتابخانه دانشکده معماري و شهرسازي

 

شماره تماس: 29902863

خانم طلوعی

 

کتابخانه مهندسي انرژي و فنآوري‌هاي نوين

 

شماره تماس: 29903244

 خانم‌حواصلی آشتیانی

کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

شماره تماس: 29904155

   خانم جوادیان فرزانه

 

کتابخانه دانشکده مهندسي هسته اي

 

شماره تماس: 29904204

 

آقای نجفی

کتابخانه پژوهشکده اعجاز قرآن

 

 

شماره تماس: 29905419

  خانم السادات موسوی

کتابخانه پژوهشکده خانواده

 

 

شماره تماس:29902396

خانم حمیدی

 

کتابخانه پژوهشکده علوم محيطي

 

شماره تماس: 29902867

 خانم رضاقلی

 

کتابخانه پژوهشکده فضای مجازی

 

شماره تماس: 22431736

 خانم السادات موسوی

 

کتابخانه پژوهشکده کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي

 

شماره تماس: 29902766

   خانم حلوایی

 

 

کتابخانه پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي

 

شماره تماس: 29904028

 خانم موسوی‌آذر

 

 

کتابخانه پژوهشکده ليزر و پلاسما

 

 

شماره تماس: 29904028

   خانم موسوی‌آذر

 

 

کتابخانه پژوهشکده مطالعات بنیادین

  علم ‌وفناوری

 

شماره تماس: 22431716

  آقای عبدی ناصر کیایی

 

کتابخانه مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

 

شماره تماس: 29902278

    آقای مصطفی زاده

 

 

 کتابخانه پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب

 

شماره تماس:42451093-011

 خانم رضوانی قادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

 

شماره تماس: 73932376

   خانم شعبان ایزکی

خانم رضازاده

خانم شریفی

آقای نیکی


 

 

 

 

 

 

 

پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

 

شماره تماس: 29902650

خانم حبیبی

 

 

 

  

 

 

 

 


 


مرکز وقف

شماره تماس:29902275

خانم زیرک

​​​​​​​