ارتباط با دانشکده

۲۹۹۰۲۷۱۰
۲۹۹۹۰۲۷۱۲
۲۲۴۳۱۶۶۷
۲۲۴۳۱۶۶۳ 
مسیرهای تردد به دانشگاه شهید بهشتی
phys@sbu.ac.ir     
تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده فیزیک - كد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳