دوره کارشناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی فیزیک
برنامه درسی پیشنهادی دانشکده برای تحصیل در دوره کارشناسی رشته فیزیک
برنامه درسی مصوب دوره کارشناسی رشته فیزیک (بازنگری ۱۳۹۴)
کاربرگ‌ها
فرم معرفی به استاد
فرم درخواست و تحویل ریز نمرات جهت دانشجویان دوره روزانه/شبانه
تقاضای کار دانشجویی
فرم درخواست صدور مدرک کاردانی
فرم تقاضای تغییر رشته/ انتقال/ انتقال توام با تغییر رشته
مهمان کامل
فرم تقاضای مهمان تک‌درس
فرم تقاضای حذف تک‌درس
فرم انصراف از تحصیل
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
فرم درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات
تعهدنامه میهمان 1401
کمیسیون موارد خاص دانشگاه
آيین‌نامه‌ها و راهنمای فرآیندها
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی ۱۳۹۷ و مابعد
برخی نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 97 و مابعد برگرفته از آیین نامه آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه مصوب 30 / 5 / 1397
روندنما
دریافت مدرک
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید