کارشناسان آزمایشگاه‌های آموزشی دانشکده

Responsive Image

مربی دستیاران آزمایشگاه 

صدیقه معینی
شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۰۵
Responsive Image

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه، حالت جامد و الکترونیک

عبدالرحیم قلاوند

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۰۵
رایانامه: rahim.ghalavand375@gmail.com
Responsive Image

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه و اپتیک

وجیهه چنگنی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۰۵
Responsive Image

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه و فیزیک پیشرفته، AFM , UV-Vis

نسرین طائفی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸1۵
Responsive Image

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه

مهین ولی‌محمد

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲785
Responsive Image

 دستیار آزمایشگاه 

حامد ارنجی 

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲713
رایانامه: edu.phys@sbu.ac.ir
Responsive Image

مسؤول کارگاه

کریم اروجی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲780
 
Responsive Image