مدیر

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
مدیر روابط عمومی

دکتری علوم سیاسی

22431816
am-yousefi@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت شخصی
آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی هستند که از خردادماه سال 1399 مدیریت روابط عمومی دانشگاه را نیز بر عهده دارند.