مدیریت روابط عمومی


پادکســــــت بهشتــــــــــی
پادکست بهشتــی- شمــاره 4- تیـر 1400
معرفی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناســی

​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 3- تیـر 1400
معرفی دانشکـده معمـــاری و شهرســازی

​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 2- تیـر 1400
معرفی دانشکـده مهندسـی و علوم کامپیـوتر

​​​​​​​

پادکست بهشتــی- شمــاره 1- تیـر 1400
معرفی دانشکــده علــوم ریــاضــــی

​​​​​​​

پادکست بهشتــی- اپیزود نخست- خرداد 1400
معــرفـــی دانشگــاه شهیــد بهشتـــی
​​​​​​​