همکاران

معاونت پژوهشی و فناوری

آقای بهزاد شیرزاده
رئیس اجرایی معاونت پژوهشی و فناوری
29902066  
29902067
b.shirzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای مجید خیرخواهان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
22431621
29902236
m.kheirkhahan[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای سجاد محرابی
عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
​​​
29905896
s-mehrabi[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای مهندس سعید جوادی آناقیزی
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی​​​
29905428
29905427
s-mehrabi[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

خانم محبوبه امینیان

معاون حوزه مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی​​​​​​

 • طرح‌های درون‌سازمانی
 • کارگروه اخلاق در پژوهش
 • امور عضو وابسته
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش
29902315
mah.aminian[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم زهرا جدید

رئیس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی​​​​​​

 • معادل‌سازی واحد موظف اعضای هیات علمی پژوهشی
 • بررسی کفایت علمی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش
29902699
z.jadid[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای آرمان پورقاز

کارشناس پژوهش​​​​

 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • امتیازدهی کتاب
 • سایت معاونت پژوهشی​​​​​​
29902699
a.pourghaz[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم راحله انتظار یزدی

کارشناس پژوهشی

 • سامانه علم‌سنجی
 • ارزیابی پژوهشی
29902314
r.entezari[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم سامی‌دخت قمری
کارشناس پژوهشی
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • ثبت مجلات در گلستان 
29902316
s.ghamari[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم بهاره حسن‌زاده

کارشناس پژوهشی

 • امور برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها (داخل و خارج دانشگاه)
 • قطب‌های علمی
 • واحدهای پژوهشی
 • هسته‌های پژوهشی
29902316
b.hasanzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم لیلا خیراله‌زاده ورزی

کارشناس مسئول پژوهشی

 • امتیاز دهی کتاب
 • تهیه کارنامه پژوهشی
 • برگزاری شوراهای پژوهشی 
29902314
b.hasanzadeh[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری:

فرح رمضانی

معاون حوزه مدیریت
پشتیبانی پژوهش و فناوری

 • کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
 • تسویه اعتبار ویژه
29902238
framezani[at]
mail.sbu.ac.ir
سعادت علی یاری

رئیس اداره تجهیزات
پژوهشی و فناوری

 • صدور کد اخلاق زیستی
 • کرسی‌های نظریه‌پردازی
 • تجهیزات واحدها
 • تنخواه‌های داوری
29902009
s-aliyari[at]
mail.sbu.ac.ir
فرزانه رهبر
رئیس اداره خدمات
پژوهشی و فناوری
​​​​​​​
 • فرصت مطالعاتی
 •  دوره پسا دکترا
29902071
f.rahbar[at]
mail.sbu.ac.ir
معصومه کاظمی

کارشناس مسئول پژوهشی

 • کارشناس زیر‌سیستم گلستان
 • درخواست اعتبار ویژه

 

29902246
ma-kazemi[at]
mail.sbu.ac.ir
  معصومه امینی

کارشناس پژوهشی

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • همیار پژوهشی
29905895
جدید
مهسا صدقی پور
کارشناس پژوهشی
 • کنفرانس‌های علمی بین‌المللی
 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
29902313
m-sedghipour[at]
mail.sbu.ac.ir
  تارا گیلانی

کارشناس پژوهشی

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
29902313

مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه:

خانم پروانه عرفانیان دانشور
معاون حوزه مدیریت
همکاری‌های پژوهشی
و ارتباط با صنعت و جامعه
 • طرح‌های برون سازمانی
 • معاونت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
22431622
29902245
erfanian[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم زهرا محبی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​طرح‌های برون‌سازمانی
29902317
a.mohebi[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم مهشاد غفاری
کارشناس پژوهشی
 • امور پروژه‌ها
 • طرح‌های برون سازمانی
29902317
m-ghafari[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای مسعود مسعودی
کارشناس پژوهشی
 • طرح‌های برون سازمانی
29902249
m-masoudi[at]
mail.sbu.ac.ir
آقای وحید عسگری

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​قراردادهای برون‌سازمانی
29902345
آقای قاسم قاسمی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​قراردادهای برون‌سازمانی
29902345
gh.ghasemi[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم معصومه مرادی

کارشناس پژوهشی

 • ​​​​​​​طرح‌های برون‌سازمانی
29902249
maso.moradi[at]
mail.sbu.ac.ir