ندا سلیمانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/28

ندا سلیمانی

علوم و فناوری زیستی / میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، باکتری شناسی پزشکی، 1389 ← 1393
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، باکتری شناسی پزشکی، 1387 ← 1389
  • کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری ، علوم آزمایشگاهی، 1385 ← 1387
  • دانشگاه علوم پزشکی اهواز، علوم آزمایشگاهی، 1383 ← 1385

علایق پژوهشی

طراحی واکسن کیت های تشخیصی کاندید درمان سرطان با داروهای نوترکیب باکتریایی و محصولات میکروبی

تماس

شماره تماس: 29905922
رایانامه: n_soleimani [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 9907