رییس پردیس

 
 

​​​​​​​

 

​رییس پردیس ​تحصیلات ​مرتبه علمی ​تلفن ​ایمیل
​دکتر مجید زندی
​77313063
77310426

 رزومه: