رئیس دانشکده

دكتر حسین کرمانیان
دانشیار پالایش زیستی

سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

42451096
H_Kermanian@sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • مدیر مسئول مدیر مسئول دوفصلنامه (Lignocellulose) 11402 ← 1398
  • مامور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری1398 ← 1402
  • مدیر گروه فناوری سلولز1396 ← 1400
  • رئیس پردیس علمی، تحقیقاتی زیرآب1396 ← 1398
  • رئیس پردیس علمی، تحقیقاتی زیرآب 1395 ← 1396
  • سرپرست دانشکده مهندسی فناوری نوین 1392 ← 1398
  • مدیر گروه فناوری سلولز 1391 ← 1396
  • رئیس پارک علمی تحقیقاتی و فناوری پردیس شماره یک دانشگاه در زیر آب سواد کوه 1387 ← 1395
  • مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری 1385 ← 1391