درباره

ارتباط با ما

آدرس پردیس شهید عباسپور:
تهران- میدان نوبنیاد- انتهای اتوبان شهید بابایی- نرسیده به حیکمیه- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
 کد پستی: 53571-16589           صندوق پستی: 1719-16765
 
 تلفن های پردیس شهید عباسپور:

تلفنخانه : 73931

خوابگاه برادران : 73932275
خوابگاه خواهران: 73932393

آموزش : 73932866

دانشکده مهندسی مکانیک : 73932652
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست : 73932401
دانشکده مهندسی برق : 73932602

حوزه ریاست: 73932200-73932300
اداره حراست: 2-73932381


 فکس دبیرخانه: 77310425
پست الکترونیکی:ase@sbu.ac.ir.