همکاران

اداره جذب و تبدیل وضعیت
ماهرخ کاشانی‌جو
کارشناس مسئول امور اداری دفتر جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات‌علمی
22431605 و 29902226
m.kashanijo@mail.sbu.ac.ir
معصومه کیانی
کارشناس امور اداری دفتر صلاحیت عمومی
22431605 و 29902223
ma.kiani@mail.sbu.ac.ir
فاطمه رضاپور 
کارشناس امور اداری دفتر تبدیل وضعیت
22431605 و 29902226
f.rezapour@mail.sbu.ac.ir
اداره ترفیع و تعالی
سمیه موذنی میبدی
معاون مدیر و کارشناس مسئول ترفیع
22431876 و 29902247
s.moazeni@mail.sbu.ac.ir
شیرین نصرت‌پور
کارشناس امور اداری دفتر تمدید قرارداد و تعالی
29902247
sh.nosratpour@mail.sbu.ac.ir
اداره ارتقا و ممیزه
خورشید مایانی
رییس اداره ارتقا اعضای هیات‌علمی
 22431606 و 29902224
kh.mayani@mail.sbu.ac.ir
ادریس نجفی
کارشناس اداره ارتقا و ممیزه
 22431606 و 29902205
e-najafi@mail.sbu.ac.ir
دفتر مدیریت
محمدباقر نعمتی زرگران
مسئول دفتر مدیر امور هیات علمی
22431605
m-nemati@mail.sbu.ac.ir