مطالعات جهان اسلام و ایران

هدف و ماموریت های گروه

گروه مطالعات جهان اسلام و ایران اشاره به رویکرد جغرافیایی و هویتی به مطالعات منطقه‏ای دارد. بررسی تحولات جهان اسلام، معرفی جهان اسلام به مثابه یک منطقه و تأثیر و تأثر آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید است. در این رابطه خاورمیانه به عنوان مرکز جهان اسلام بیشترین توجه را به خود اختصاص می‏دهد. همچنین بررسی دیدگاه‏های کشورهای مؤثر در جهان اسلام و بررسی روابط آنها با هم و مطالعه شرایط ایجاد همگرایی میان کشورهای اسلامی برای رسیدن به مفهوم جهان اسلام که مشترک تمامی کشورهای اسلامی باشد، در دستورکار قرار دارد. در این راستا، همگرایی و گذر از اختلافات و یافتن اشتراکات فرهنگی و تمدنی محورهای کلیدی مطالعات این گروه محسوب می‏گردد.

 

 

مأموریت‏ها

-         مطالعه نظری پیرامون تعریف مناسب از جهان اسلام

-         بررسی مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام

-         بررسی ویژگی‏های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوانرژیک جهان اسلام

-         شناخت کانون‏های بحران در جهان اسلام

-         شناخت موانع و زمینه‏های همگرایی و واگرایی در جهان اسلام

-         شناخت نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت جهان اسلام

-         شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال جهان اسلام