مسیریابی داخل دانشگاه

مسیرها از درب دندانپزشکی شروع شده است

دانشکده الهیات و ادیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی


دانشکده مهندسی هسته‌ای

دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر


معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی


دانشکده علوم زمین

 معاونت آموزشی/معاونت دانشجویی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی


دانشکده علوم ریاضی

دانشکده علوم شیمی و نفت

دانشکده فناوری‌های نوین و هوافضا


دانشکده مهندسی برق

دانشکده حقوق

کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادرستوران