نشریات دانشجویی

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیات‌علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود اما به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می‌گردد دارای محوریت مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره روز است.
دفتر نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی سعی در تسهیل شرایط فعالیت نشریات دانشجویی دارد.

نوع خدمت:
صدور مجوز نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار

روش دسترسی به خدمت:
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی در محل معاونت فرهنگی و ارتباط تلفنی و الکترونیکی
فهرست نشریات دانشجویی فعال

اخبار نشریات دانشجویی:

پیوندها:
برنامه‌ها و کارگاه‌ها
مرکز فنی و حرفه‌ای
مسابقات فرهنگی
فهرست نشریات دانشجویی فعال