نشریات دانشجویی

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیات‌علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود اما به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می‌گردد دارای محوریت مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیره روز است.
دفتر نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی سعی در تسهیل شرایط فعالیت نشریات دانشجویی دارد.

نوع خدمت:
صدور مجوز نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار

روش دسترسی به خدمت:
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی در محل معاونت فرهنگی و ارتباط تلفنی و الکترونیکی
فهرست نشریات دانشجویی فعال

اخبار نشریات دانشجویی:

در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.getDate(Date, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@6e918a69"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign publishDate = dateUtil.getDat... [in template "20098#20124#997784" at line 9, column 25]
----
1<div class="sp-announcement-fac row"> 
2	<#if entries?has_content> 
3		<#assign i = 0 > 
4		<#assign delay = 0 > 
5		<#list entries as curEntry> 
6			<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() />  
7			<#assign renderer=curEntry.getAssetRenderer()>  
8			<#assign dateFormat = "dd MMM yyyy" />  
9			<#assign publishDate=dateUtil.getDate(curEntry.getPublishDate(),dateFormat,localet)/>  
10			<#assign delay = delay + 150 >  
11  	<div class="col-12 sp-item sp-small mb-3" data-aos="fade-in" data-aos-delay="${delay}" data-aos-once="true"> <div class="sp-img">  
12  	    <#if !assetRenderer.getThumbnailPath(renderRequest)??> 
13          <#assign imgSrc="/o/sbu-theme/images/default-image.jpg" /> 
14        <#else> 
15          <#assign imgSrc=assetRenderer.getThumbnailPath(renderRequest) /> 
16        </#if> 
17  	    <img src="${imgSrc}" class="img-fluid" />  
18      </div>  
19      <div class="sp-content">  
20      <div class="sp-date" date-publish="${publishDate}"></div> 
21        <a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, curEntry,true)}"> 
22          <div class="sp-title">${curEntry.getTitle(locale)}</div> 
23        </a>  
24        <!--div class="sp-desc">${curEntry.getSummary(locale)}</div-->  
25      </div>  
26    </div>  
27    </#list>  
28  </#if>  
29</div> 
30<style> 
31.sp-announcement-fac .sp-item.sp-small .sp-content .sp-title { 
32  height: 64px !important; 
33
34</style> 
35<script> 
36	$(".sp-items-notices .sp-date").each(function(){ 
37		var dp=$(this).attr('date-publish'); 
38		var dir=$("html").attr("dir"); 
39    if(dir=="rtl") 
40
41      $(this).text(moment(dp).locale('fa').format('D MMM YYYY')); 
42
43    else 
44
45      $(this).text(dp); 
46
47   
48  }); 
49</script> 
پیوندها:
برنامه‌ها و کارگاه‌ها
مرکز فنی و حرفه‌ای
مسابقات فرهنگی
فهرست نشریات دانشجویی فعال