معاونان

دکتر ​​فریبا زرانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29905305
f_zarani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر امیررضا اصنافی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

معاون پژوهشی

29905316
a_asnafi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت