همکاران آموزش دانشکده

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 منیر امینی ​​​​​کارشناس مسئول آموزش 29905324 m-amini [at] ​​​​​​​mail.sbu.ac.ir
2 محبوبه میقانی کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مشاوره 29905313
3 لیلا آب‌نیکی کارشناس روان‌شناسی 29905326 l.abniky [at] mail.sbu.ac.ir
4 هانیه مرادی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم تربیتی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی 29905323 hani.moradi     [at] mail.sbu.ac.ir
5 نینا عربگری کارشناس گروه روان‌شناسی  29905309 n.arabgari [at] mail.sbu.ac.ir
6 خدایار سلیمانی کارشناس گروه علوم تربیتی 29905311 a-soleimani [at] mail.sbu.ac.ir
7 مهدی غفاری کارشناس آموزش  رشته مشاوره و علوم تربیتی
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های مشاوره 
29905390 hani.moradi [at] mail.sbu.ac.ir
8 نسیم محمودوند کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه روان‌شناسی 29905322 na.mahmoudvand [at] mail.sbu.ac.ir