میهمان به دانشگاه شهید بهشتی

فرم ها

 برای دریافت تعهدنامه میهمان به دانشگاه شهید بهشتی اینجا کلیک کنید

 راهنمـــاهــا

 برای دریافت راهنمای انتخاب واحد اینجا کلیک کنید

جدول شهــریه

 به منظور مشاهده شهریه مصوب هیأت امنا برای سال تحصیلی 1401- 1400 اینجا کلیک کنید 

آیین نامه و دستورالعمل میهمان