رئیس پژوهشکده

دكتر محمدتقی عاملی
استاد دانشکده مهندسی برق قدرت وکنترل

رئیس پژوهشکده شبکه‌های برق

 73932321
77310425
m_ameli [at] sbu.ac.ir
enri [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
آقای دکتر عاملی از اساتید برجسته دانشکده مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه هستند که چند سال است مسئولیت ریاست پژوهشکده شبکه‌های برق دانشگاه را نیز بر عهده دارند.