ساختار پژوهشکده

ساختار پیشنهادی پژوهشکده:
 شورای پژوهشكده:
اين شورا شامل رياست و معاونين پژوهشكده به همراه روسای گروه‌های پژوهشی بوده و وظيفه آن تعريف، تدوين و تصويب آیين‌نامه‌ها و رويه‌های كاری بخش‌های مختلف پژوهشكده می‌باشد.
 واحد اجرايی:
اين واحد وظيفه نظارت بر ضوابط و قوانين مصوب پژوهشكده و مديريت نيروهای انسانی غير هيات‌علمی پژوهشكده و تجهيزات كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط پژوهشی، فن‌آور‌ی، اداری و مالی پژوهشكده
 • انجام امور مربوط به كاركنان پژوهشكده در خصوص ماموريت‌ها، مرخصی‌ها، اضافه‌كاری‌ها و غيره
 • بررسی، پيش‌بينی و اعلام نيازهای انسانی، مالی و تجهيزات مورد نياز پژوهشكده
 • بررسی و پيگيری سفارشات خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌های پژوهشكده
 واحد مالی:
واحد مالی وظيفه پيگيری مطالبات مالی از شركت‌های طرف قرارداد و معاونت پژوهشی دانشگاه، امور تسويه حساب، بيمه و غيره را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • پيگيری دريافت مبالغ قراردادهای پروژه‌های فن‌آوری و خدمات مهندسی از سازمان‌ها و صنايع طرف قرارداد
 • پيگيری دريافت مبالغ قراردادهای پژوهشی از سازمان‌ها و صنايع طرف قرارداد
 • پیگيری دريافت سهم پروژه‌های پژوهشی و خدمات مهندسی از معاونت پژوهشی دانشگاه
 • انجام مراحل اداری مالی پروژه‌ها در پژوهشكده
 • ارائه گزارشات مالی به شورای پژوهشكده
 واحد آموزش‌های تخصصی:
وظيفه واحد آموزش تخصصی تدوين، تعريف و پيگيری تصويب و اجرای دوره‌های آموزشی كوتاه‌مدت و نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيرو در راستای نيازمندی‌های کشور می‌باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • تعریف و تصويب دوره‌های كوتاه‌مدت تكنسينی، كارشناسی و تخصصی در راستای نياز شركت‌های مرتبط با صنعت برق
 • اجرای دوره‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت با همكاری مركز آموزش‌های تخصصی دانشگاه و ديگر مراكز آموزشی
 واحد خدمات مهندسی:
با توجه به وجود كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌های مختلف در پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و تجربيات فراوان در انجام خدمات مهندسی، وظيفه اين واحد ارائه توانمندی‌های دانشگاه به شركت‌ها و واحدهای مربوط و ارائه و انجام خدمات فنی مهندسی مورد نياز پيمانكاران و شركت‌های مختلف می‌باشد. عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • تعريف و اجرای پروژه‌های فن‌آوری كه به سفارش صنعت و در اجرای طرح‌های انتقال فن‌آوری، مهندسی مجدد و يا خدمات مهندسی صورت می‌گيرد
 • انعقاد و مبادله قرارداد پژوهشی خدمات مهندسی با سازمان‌ها و صنايع متقاضی همكاری با دانشگاه
 • برقراری ارتباط مستمر با بخش‌های مختلف صنعت و واحدهای فنی و مهندسی
 • معرفی توانمندی‌های پژوهشی و خدمات مهندسی پژوهشكده
 واحد مديريت اطلاعات:
واحد مديريت اطلاعات، وظيفه حفظ و به‌روزرسانی اطلاعات داوران، پژوهشگران، پروژه‌ها، دوره‌های آموزشی و غيره را به‌عهده خواهد داشت. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • بررسی و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌های موردنياز
 • تشكيل بانک اطلاعاتی پروژه‌های مصوب، درحال اجرا و اجرا شده و به‌روزرسانی آن
 • تشكيل بانک اطلاعاتی گزارشات الكترونيكی پروژه‌ها با امكانات جستجو عنوانی و محتوايی و به‌روزرسانی آن
 • تعريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سايت اطلاع‌رسانی مبتنی بر WEB و به‌روزرسانی آن
 • ريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سيستم تبادل اطلاعات بين اعضای كميته علمی، مديران پروژه، مجريان و غيره از طريق WEB
 • تهيه گزارشات ماهانه و سالانه از نحوه تعريف و اجرا پروژه‌ها، عملكرد مديران، ناظرين و غيره
 واحد خدمات پژوهشی:
واحد خدمات پژوهشی وظيفه شناسايی شركت‌های متقاضی، برنامه‌ريزی جلسات اوليه با كارفرما و مديريت اداری مرتبط با انتخاب مجری و در نهايت پيگيری تعريف و تصويب پروژه‌ها را به‌عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • تشكيل بانك اطلاعاتی شركت‌ها و مراكز متقاضی پروژه پژوهشی
 • انجام امور مربوط به تهيه پروپوزال، جلسات با كارفرما و مراحل تصويب پروژه
 • ارائه گزارشات روند عقد قراردادها
 واحد تحصيلات تكميلی:
وظيفه واحد تحصيلات تكميلی تدوين، تعريف و پيگيری تصويب و اجرای دوره‌های آموزشی بلندمدت كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی در چهارچوب ضوابط آموزش عالی و در راستای نيازمندی‌های کشور می‌باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير می‌باشد:
 • تعريف و تصويب دوره‌های بلندمدت كارشناسی‌ارشد و دكتری تخصصی در راستای نياز صنعت برق
 • تعريف و اجرای دوره‌های دكتری پژوهش محور
 • اجرای دوره‌های بلند‌مدت كارشناسی‌ارشد و دكتری تخصصی روزانه و شبانه
گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و کنترل شبکه:
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين «آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات برنامه‌ريزی و توسعه شبكه»، «آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات بهره‌برداری و اتوماسيون شبكه» و «آزمايشگاه تحقيقاتی مديريت و اقتصاد در شبكه‌های برق» حوزه مطالعات و فناوری در مطالعات برنامه‌ريزی توسعه و مباحث مرتبط با بهره برداری شبكه‌های برق و در نهايت مديريت اين شبكه‌ها را پوشش می‌دهد.
گروه پژوهشی نظارت، امنيت و حفاظت شبكه:
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين «آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات امنيت و پايايی شبكه»، «آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه» و «آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات حفاظت شبكه» حوزه مطالعات و فناوری امنيت و حفاظت شبكه‌های برق و افزايش رويت‌پذيری آن را پوشش می‌دهد.
گروه پژوهشی مخابرات و سیستم‌‌های ارتباطی:
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت‌های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن‌ها»، «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه بکارگیری سیستم‌های نوین اندازه‌گیری و انتقال داده‌ها» و «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم‌های مخابراتی»، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده‌های شبکه‌ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.
گروه پژوهشی تجدید ساختار:
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدیدساختار صنعت برق»، «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق» و «آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت‌های توزیع در محیط تجدید ساختار یافته»، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می‌دهد.