گروه‌های پژوهشی

1- گروه پژوهشی نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی زیر حوزه مطالعات و فناوری امنيت و حفاظت شبكه‌های برق و افزايش رويت‌پذيری آن را پوشش می‌دهد.
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات امنيت و پايايی شبكه
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات حفاظت شبكه
2- گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و کنترل شبکه
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی زیر حوزه مطالعات و فناوری در مطالعات برنامه‌ريزی توسعه و مباحث مرتبط با بهره‌برداری شبكه‌های برق و در نهايت مديريت اين شبكه‌ها را پوشش می‌دهد.
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات برنامه‌ريزی و توسعه شبكه
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات بهره‌برداری و اتوماسيون شبكه
 • آزمايشگاه تحقيقاتی مديريت و اقتصاد در شبكه‌های برق
3- گروه پژوهشی مخابرات و سیستم‌های ارتباطی
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی زیر، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده‌های شبکه‌ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت‌های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن‌ها
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه به‌کارگیری سیستم‌های نوین اندازه‌گیری و انتقال داده‌ها
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم‌های مخابراتی
4- گروه پژوهشی تجدید ساختار
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی زیر، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می‌دهد.
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدید ساختار صنعت برق
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت‌های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته
اطلاعات تماس:
73932321
enri [at] sbu.ac.ir