افراد

کارکنان

ردیف نام و نام خانوادگی​ سمت ​ واحد - گروه ​ شماره تماس 
1​​
ناهید اویسی​
مسئول دفتر ​
حوزه ریاست​
  021-73932401  
2 آزیتا محمدی آرش​ کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​​ سازه و زلزله​ 021-73932404
3 محمد تکلو ​ کارشناس آزمایشگاه - کارگاه​ ژئوتکنیک​​ 021-73932415​
4 رضا ترابی​ کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​ معاونت آموزشی 021-73932420​
5 مرضیه حیدری​ کارشناس آزمایشگاه - کارگاه ​  آب و فاضلاب​​ 021-73932484​
​6 حمیدرضا خوانساری​ کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​​ معاونت پژوهشی​ 021-73932472​
​7 سعید رشیدیان​ کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​​ آب و فاضلاب​ 021-73932476​
​8 آرش زاوشی​ کارشناس مسئول امور آموزشی - پژوهشی​ معاونت آموزشی​ 021-73932419​
​9 الهام عربی حصار امیر ​   کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​ مهندسی منابع آب​ 021-73932405​
​10 مهدی کوهساری​ کارشناس آزمایشگاه - کارگاه ​  سازه و زلزله​ 021-73932414​
11​ زهره چگينی کارشناس امور آموزشی - پژوهشی​​ معاونت پژوهشی​ 021-73932407