ارتباط با دانشکده

به‌منظور ارتباط با دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
دفتر دانشکده: 73932401 - 73932402
تلفن مستقیم دانشکده: 77313062
آموزش: 73932404- 73932419
پژوهش: 73932407 - 73932472
Civil [at] sbu.ac.ir
دورنگار:77006660
صندوق پستی: 16765-1719
کدپستی: 16589-53571
تهران، فلکه چهارم تهران‌پارس، بلواروفادارشرقی، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست