رئیس دانشکده

دکتر علی نورزاد
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
73932401
77006660 
a _ noorzad [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
سوابق اجرایی:
 • عضو کارگروه برون پذیر بتن گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1401 ← 1401
 • آقای دکتر سیدابراهیم موسویرئیس کارگروه برون‌پذیر مهندسی سدسازی گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1401 ← 1401
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست 1400 ← تا زمان حال
 • عضو کارگروه برون پذیر بتن گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1400 ← 1400
 • رئیس کارگروه برون پذیر مهندسی سدسازی گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1400 ← 1400
 • عضو هیات تحریریه تخصصی مجله علمی پژوهشی شریف 1398 ← 1400
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1397 ← 1398
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست 1397 ← 1400
 • نائب رئیس کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ 1396 ← تا زمان حال
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1394 ← تا زمان حال
 • رئیس هیات اجرایی 1393 ← تا زمان حال
 • معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل 1393 ← 1397
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست 1391 ← 1392