رشته‌ها و مقطع‌های تحصیلی

مقطع کارشناسی
 1. مهندسی عمران
 2. ​مهندسی نقشه‌برداری


 
مقطع‌ کارشناسی‌ارشد 
 1. مهندسی عمران - زلزله
 2. مهندسی در سوانح طبیعی
 3. مهندسی عمران - سازه
 4. مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع‌آب 
 5. مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 6. مهندسی عمران - ژئو‌تکنیک
 7. مهندسی عمران - مهندسی محيط زیست‌
 8. مهندسی عمران - حمل و نقل
 9. مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
 10. مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد
 11. مهندسی نقشه‌برداری - سیستم‌های اداره زمین
 12. مهندسی نقشه‌برداری- فتوگرامتری
 13. مهندسی نقشه‌برداری- هیدروگرافی
مقطع‌ دکترا
 1. مهندسی عمران - زلزله
 2. مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع‌آب 
 3. مهندسی عمران - ژئو‌تکنیک
 4. مهندسی محیط زیست - مهندسی آب و فاضلاب