مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر علی مریدی
استادیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدير گروه مهندسی آب، فاضلاب و محيط زيست

73932467
a_moridi [at] sbu.ac.ir
 رزومه
دکتر مجتبی شوریان
استادیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدير گروه مهندسی منابع آب

73932437
m_shourian [at] sbu.ac.ir
 رزومه
 وب‌سایت
دکتر محمودرضا شیراوند
دانشیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدير گروه مهندسی سازه و زلزله

73932439
m_shiravand [at] sbu.ac.ir
 رزومه
 وب‌سایت
دکتر بابک ابراهیمیان
استادیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست

مدير گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل

73932424
b_ebrahimian [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر علیرضا وفایی نژاد
دانشیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست
سرپرست گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری
73932452
a_vafaei [at] sbu.ac.ir
 رزومه