معاونان

دکتر احمدرضا محبوبی اردكانی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

73932410
a_mahboubi [at] sbu.ac.ir
رزومه
 وب‌سایت
دکتر سعید علیمحمدی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

معاون پژوهشی

73932458
 s_alimohammadi [at] sbu.ac.ir
 رزومه
 وب‌سایت