آزمایشگاه‌ها

ميكروبيولوژی آب و فاضلاب

مسئول: دکتر رشیدی
تاسیس: 1372          
قابلیت‌ها: آزمایش‌های باکتریولوژیک آب: شناسایی باکتری‌های کلی فرم، کلی فرم مدفوعی، استرپتوکوک‌های مدفوعی، باکتری‌های هتروتروف، دما و pH
توربين و ماشين‌های آبی

مسئول: مهندس بهشتی ​
تاسیس: 1368              
قابلیت‌ها: انجام آزمايشات مختلف در مورد پمپ‌ها و توربين‌های مختلف و بررسی راندمان آن‌ها
سيالات و هيدروليک

مسئول: مهندس بهشتی​
تاسیس:  1371             
قابلیت‌ها: آموزش كار با وسايل اندازه‌گيری سيالات و هيدروليک
 
مكانيک خاک

مسئول: دكتر مصطفی زمانیان
تاسیس: 1370              
قابلیت‌ها: پژوهش و تحقيقات در مسائل ژئوتكنيک
 
شيمی آب و فاضلاب

مسئول: دكتر ميرابی ​
تاسیس: 1372              
قابلیت‌ها: 
انجام آزمايش‌های معمول آب و فاضلاب، برخی از آزمايش‌های سيمان و خاك،آزمايش‌های شيمی عمومی، انجام آزمايش‌های تعيين درصد خلوص مواد مورد استفاده در صنعت تصفيه آب و فاضلاب
آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه جامع آب و فاضلاب

مسئول: دکتر ​میرابی
تاسیس:  1383             
قابلیت‌ها: اندازه‌گيری فلزات سنگين، مواد آلی، برش‌های نفتی، كربن آلی، نيتروژن آلی، قطر و فراوانی ذرات معلق در آب، كليه آزمايش‌های آب شرب 
 
فرآيندهای واحد تصفيه

مسئول: دکتر مطیعی ​
تاسیس: 1381              
قابلیت‌ها: انجام آزمايش‌های كاربردی در تصفيه آب و فاضلاب نظير انعقاد و لخته سازی، فيلتراسيون، ته‌نشينی، هوادهی، تعيين نقطه شكست، آزمايش‌های جذب و تبادل يون و استخراج نتايج لازم طراحی به كمك پايلوت‌های موجود
زمين‌شناسی و ژئومورفولوژیی

مسئول: دكتر مجدزاده
تاسیس:  1367
قابلیت‌ها: انجام آزمايشات مربوط به درس زمين‌شناسی مهندسی 
 
بتن و مصالح ساختمانی

مسئول: دكتر مرتضوی
تاسیس: 1367          
قابلیت‌ها: انجام كليه آزمايش‌های مربوط به بتن، مصالح سنگی و ساختمانی


 
 
سازه و دوام

مسئول: دكتر صمیمی
تاسیس:  1401         
قابلیت‌ها: