ارتباط با دانشکده

دفتر ریاست: 29902626
معاون آموزشی: 29902608
معاون پژوهشی: 29902613
حوزه روابط عمومی (رابطان): جناب آقای دکتر صالحی پورمیلانی / جناب آقای  مهندس حاجی: 29902641 و 22431690
دبیرخانه: 29902606
دورنگار: 29902626
earth@sbu.ac.ir
19839-69411
19839-4716

تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده علوم زمین