مدیر گروه‌های آموزشی

 دکتر حمیدرضا ناصری
استاد دانشکده علوم زمین
مدیر گروه زمین شناسی و آب
29902625
H-Nassery [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر انوشیروان لطفعلی کنی
دانشیار دانشکده علوم زمین
مدیر گروه حوضه‌های رسوبی و نفت
29902647
a-kani [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علیرضا صالحی‌پور
استادیار دانشکده علوم زمین
مدیر گروه جغرافیای طبیعی
29905625
ar_salehipour [at] sbu.ac.ir
رزومه
 دکتر پگاه مرید‌سادات
استادیار دانشکده علوم زمین
مدیر جغرافیای انسانی و آمایش
22905617
p_moridsadat [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر علی‌اکبر متکان 
استاد دانشکده علوم زمین
مدیر گروه سنجش از دور و GIS
29903124
a-matkan [at] sbu.ac.ir
رزومه