همکاری‌های بین‌المللی

پروژه مشترک دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند:
​​در راستای تفاهم بین گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند، مطالعات میدانی پروژه مشترک «مهاجرت و شهرنشینی در ایران» در مهرماه 1396 در ایران انجام گردید.