اعضای هیات‌علمی سابق

ردیف نام و نام‌خانوادگی گروه
1 مرحوم دکتر جزنی جغرافیا
2 مرحوم دکتر خدایی جغرافیا
3 دکتر محمدتقی رضویان جغرافیا
4 مرحوم دکتر احمد شمیرانی زمین‌شناسی
5 مرحوم دکتر شهیدا زمین‌شناسی
6 مرحوم دکتر سهراب شهریاری زمین‌شناسی
7 مرحوم دکتر ایرج مومنی زمین‌شناسی
8 مرحوم دکتر احمد خاکزاد زمین‌شناسی
پیوندها:
اعضای هیات‌علمی بازنشسته
اعضای هیات‌علمی دانشکده