معاونان

دکتر رامک قوامی‌‌زاده میبدی
استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

معاون آموزشی 

29904169
r-ghavami[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر مجتبی وحیدی اصل
استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

معاون پژوهشی

29904180
mo_vahidi[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت