چارت گروه‌های آموزشی

مقطع کارشناسی:
فهرست دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر (به‌روزرسانی: مهرماه 1400)
سرفصل دروس و برنامه درسی دوره کارشناسی (به‌روزرسانی: خرداد 1401)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 1400 (گروه زوج)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 1400 (گروه فرد)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 1399 (گروه زوج)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 1399 (گروه فرد)
چارت رشته مهندسی كامپيوتر ورودی 1395 به بعد (گروه 1) 
چارت رشته مهندسی كامپيوتر ورودی 1395 به بعد (گروه 2)
فهرست دروس پیشنهادی برای کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 1395 به بعد
جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار
جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کا​مپیوتر در چهار گرایش
اطلاعات تماس:
29904084 و 29904081
cse[at]sbu.ac.ir
مقطع کارشناسی‌ارشد:
برنامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
فهرست دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر (به‌روزرسانی: مهرماه 1400)
فهرست دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر (به‌روزرسانی: مهرماه 1400)
برنامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
مقطع دکتری:
برنامه آموزشی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر