مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر سیدحسین عطارزاده نیاکی

مدیر گروه معماری سامانه‌های کامپیوتری

29904106
 h_attarzadeh[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر صادق علی اکبری
مدير گروه نرم­‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی​
29904110
s_aliakbary[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر یاسر شکفته
مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
29904106
y_shekofteh[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت