ارتباط با دانشکده

به‌منظور ارتباط با دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
آموزش دانشکده: 29904084 و 29904081
ریاست دانشکده: 22431803
cse[at]sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر