شناسنامه انجمن

انجمن سنجش از دور و GIS ایران Iranian Remote Sensing and GIS Society عضو وابسته شورای انجمن‌های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه‌ای انجمن

زمینه اصلی فعالیت: علوم پایه

تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن: 1372/11/27

شماره ثبت: 15567

تاریخ آخرین اساس‌نامه مصوب انجمن: 1372/10/28

پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید