ارتباط با انجمن

22431723
29902704
irsgisso[at]sbu.ac.ir
22431788
تهران،  بزرگراه شهید چمران، اوین، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگا ه شهید بهشتی، ساختمان سنجش از دور و GIS،  انجمن سنجش از دور