تاریخچه

زنده‌ياد مرحوم دكتر محمد نجفی ديسفانی به‌عنوان بنيانگذار انجمن سنجش از دور و GIS ايران از تاريخ 71/07/20 با تهيه طرح توجيهی لزوم وجود انجمن در جامعه علمی كشور، درخواست تشكيل انجمن را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمودند و پس از طی مراحل تكميلی و مستندسازی علمی لزوم وجود اين انجمن در كشور با مساعدت جناب آقای مهندس غفاری، در تاريخ 71/11/24 كميسيون انجمن‌های علمی رای به تصويب انجمن داد و انجمن با برگزاری چند سخنرانی علمی و ايجاد تجمعی از كارشناسان اين رشته در تاريخ 85/08/16 در دانشگاه تربيت‌ مدرس اقدام به انتخابات نمود و آقايان دكتر علی‌ محمدی، مهندس جلالی‌نسب، مهندس جاهدی، مهندس مكبری، مهندس ايزدپناه، دكتر پرهيزگار، مهندس برزگر، دكتر همراه و دكتر روشن‌نژاد به‌عنوان اعضای اصلی هيات‌ مديره، آقايان مهندس جلالی و مهندس بنی‌هاشمی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هيات‌ مديره، آقايان مهندس محمدپور و مهندس نوايی به‌عنوان بازرسان اصلی و آقايان مهندس ميرقاسمی و دكتر علی صادقی به‌عنوان بازرسان علی‌البدل انتخاب گرديدند.

هيات‌ مديره در اولين نشست خود در تاريخ 75/10/3 شهريور ماه 1381 در محل دانشگاه شهيد بهشتی با حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوری تشكيل جلسه داد و اعضای انجمن افراد زير را به اعضای هيات‌ مديره دوره جديد انتخاب نمودند:

آقايان دكتر علی‌اكبر آبكار، دكتر منوچهر فرج‌زاده، دكتر محمد اخباری، مهندس مجيد فخری، دكتر سيد‌كاظم علوی‌پناه، دكتر پرويز ضيایيان، دكتر سيد جمال‌الدين خواجه‌الدين، دكتر فريبرز قريب و خانم مهندس سيمين مهدی‌زاده تهرانی به‌عنوان اعضای هيات‌ مديره و آقايان دكتر سليمانی و دكتر علی‌اصغر آل شيخ به‌عنوان اعضای علی‌البدل و آقايان مهندس سيد‌عباس مكبری و دكتر عباس علی‌ محمدی به‌عنوان بازرسان اصلی و آقايان مهندس احمد محمدپور و مهندس مهران شيركوند به‌عنوان بازرسان علی‌البدل.

اعضای هيات‌ مديره انجمن در اولين نشست خود، آقای دكتر علی‌اكبر آبكار را به‌عنوان رئيس، آقای دكتر منوچهر فرج‌زاده را به‌عنوان نايب رئيس، آقای دكتر محمد اخباری به‌عنوان دبير و آقای مهندس مجيد فخری به‌عنوان خزانه‌دار و ساير اعضا را به‌عنوان عضو هيات‌ مديره انجمن انتخاب نمودند.

اولين مجمع عمومی انجمن در دور بعدی انتخابات انجمن در مهرماه 1383 در محل دانشگاه شهيد بهشتی برگزار گرديد كه از آنجا كه اين مجمع عمومی از نظر تعداد اعضا به حد‌نصاب نرسيد به جلسه بعد موكول گرديد.

دومين مجمع عمومی در آبان ماه 1383 در محل دانشگاه شهيد بهشتی با حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوری تشكيل جلسه داد و اعضای انجمن افراد زير را به اعضای هيات‌ مديره دوره جديد انتخاب نمودند:

آقايان دكتر علی‌اكبر متكان، مهندس سيد عباس مكبری، دكتر محمد اخباری، دكتر سيد جمال‌الدين خواجه‌الدين، دكتر فريبرز قريب، دكتر محمدسعدی مسگری، مهندس سيد‌حسين پورعلی، مهندس مهدی صارمی‌پور و مهندس حميدرضا ربيعی به‌عنوان اعضای هيات‌ مديره و آقايان مهندس حشمت‌اللـه نادرشاهی و مهندس ماهيار سلطانی به‌عنوان اعضای علی‌البدل و آقايان مهندس دكتر عباس علی‌محمدی و مهندس داود عاشورلو به‌عنوان بازرسان اصلی و آقايان مهندس احمد محمدپور و مهندس مهدی رهنما به‌عنوان بازرسان علی‌البدل.

اعضای هيات‌ مديره انجمن در اولين نشست خود، آقای دكتر علی‌اكبر متكان را به‌عنوان رئيس، آقای مهندس سيد‌عباس مكبری را به‌عنوان نايب رئيس، آقای دكتر محمد اخباری به‌عنوان دبير و آقای مهندس حميدرضا ربيعی را به‌عنوان خزانه‌دار و ساير اعضا را به‌عنوان عضو هيات‌ مديره انجمن انتخاب نمودند.

تاكنون انجمن موفق گرديده حدود 149 عضو افتخاری 369 عضو پيوسته، 381 عضو وابسته و 408 عضو دانشجويی و همچنین 86 عضو حقوقی را جذب نماید.