همکاران

فائزه بوربوری
رئیس  اداره اجرایی
29902705
f.borbori[at]
mail.sbu.ac.ir
شیما شریعت
مسئول سایت 
29902706
s.shariat[at]
mail.sbu.ac.ir
منیره اصغرپور
کارشناس نشریه و انجمن سنجش از دور ایران
22431724
29902704
M.Asgharpour[at]
mail.sbu.ac.ir
معصومه نقی زاده
کارشناس آموزشی
           ​​​​​​​
22431724
ma.naghizadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
سمیه شکیبا آزاد
رئیس دفتر
29902708
22431787
shak.azad[at]
mail.sbu.ac.ir