نشریه علمی - پژوهشی انجمن

نشریه مستقل انجمن:
نشریه سنجش از دور و GIS ایران

صاحب امتیاز: انجمن سنجش از دور و GIS ایران 
مدیر مسئول: علی‌اکبر متکان، استاد دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر: محمد‌جواد ولدان زوج، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر داخلی: امین حسینی اصل، مربی دانشگاه شهید بهشتی
كارشناس اجرایی: منیره اصغرپور
شماره تماس دفتر نشریه: 22431723 – 29902704 
آدرس وب‌سایت نشریه جهت ثبت‌نام و ارسال مقاله: https://gisj.sbu.ac.ir
ایمیل دفتر نشریه: ir.rsgis@gmail.com
    
شماره تماس دفتر نشریه: 33822481-051
آدرس وب‌سایت نشریه جهت ثبت‌نام و ارسال مقاله: https://clima.irimo.ir
ایمیل دفتر نشریه: clima@irimo.ir

صاحب امتیاز: جهاد‌ دانشگاهی دانشگاه اصفهان
مدیر‌مسئول: مهدی ژیانپور
سردبیر: محمد مسعود
شماره تماس دفتر نشریه: 03136241348 داخلی 108
آدرس وب‌سایت نشریه جهت ثبت‌نام و ارسال مقاله: https://jspr.jdisf.ac.ir
ایمیل دفتر نشریه: jspr.es@acecr.ac.ir - jsprjdisf@gmail.com

پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اساتید، محققان و پژوهشگران محترم می‌رساند:
روند دریافت و بررسی مقالات نشریه علمی - پژوهشی «سنجش از دور و GIS ایران» از ابتدای پاییز 1396 به‌صورت الکترونیکی و از طریق آدرس زیر صورت می‌گیرد: http://gisj.sbu.ac.ir
شایان ذکر است که ارجاع به مقالات نشریه متناسب با موضوع تحقیقات و پژوهش‌های در دست انجام، منجربه ارتقای جایگاه نشریه از نقطه نظر شاخص‌های ارزیابی نشریات علمی کشور خواهد بود که اهتمام در این موضوع مزید امتنان می‌باشد.
​باتشکر  
دفتر نشریه