کنفرانس‌های داخلی

رديف

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

1

علی‌اکبر متکان(1382): Snow Depth Estimation in Iran Using DMSP F11-SSM/I Satellite Data، مجله علوم جغرافیایی، علمی پژوهشی،  شماره 1، سال 1382.

2

علی‌اکبر متکان، علیرضا شکیبا، عباس علي‌محمدي و داود عاشورلو (1383):مقايسه تاثير الگوريتم‌هاي TOPAZ و D8 در کيفيت اطلاعات استخراج شده از مدل رقومي ارتفاع در توپوگرافي‌هاي مختلف، مجله علوم جغرافيايی. علمی پژوهشی، شماره دوم، بهار و تابستان 1383.

3

علیرضا شکیبا، علی‌اکبر متکان (1384): Sensitivity of Global Soil Carbon to different Climat Change Scenarios,، مجله علوم‌محیطی، علمی پژوهشی، شماره 9، پاییز 1384.

4

پرویز ضياییان، آزاده موسوی، علیرضا شکیبا، و حميدرضا ناصری (1385): شبيه‌سازی رخداد سيلاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل سلول‌های خودکار (مطالعه موردی: بخشی از حوضه رودخانه تالار قائم شهر، مجله جغرافيا نشريه علمی پژوهشی، انجمن جغرافيايی ايران، جلد اول، پاييز و زمستان 1382.

5

علی‌اکبر متکان، شکیبا علیرضا  و داود عاشورلو (1386): مقایسه تطبیقی روش‌های حذف خطاهای مدل ارتفاعی رقومی((DEM حوضه‌های آبخیز، مجله علوم‌محیطی، علمی پژوهشی، سال چهارم، شماره سوم، بهار 1386.

6

امين حسينی اصل، علی‌اکبر متکان، فريده جاويد و حسين پورعلی (1386): Establishing a Basic GIS Database for Madarsoo Watershed in Golstan Province ، مجله علوم‌محیطی. علمی پژوهشی، سال پنجم، شماره دوم، زمستان 1386.

7

عباس علی‌محمدی، پرویز ضیائیان، علی‌اکبر متکان و مریم نقدی‌زادگان (1386): ترکیب تصاویرIRS  و MODIS به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندی پوشش و کاربری اراضی منطقه اسلامشهر، مجله جغرافیا، علمی پژوهشی،  شماره 14 و 15، پاییز و زمستان 1386.

8

علی‌اکبر متکان،  علیرضا شکیبا، آزاده یزدانی (1386): ارزيابی روش‌های مختلف درونیابی بمنظور تخمین بارندگی روزانه (مطالعه موردی: استان فارس)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی پژوهشی، سال چهارم، بهار 1386، شماره 13.

9

علیرضا شکیبا (1387): بحران. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با همکاری وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. ناشر: موسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی. صفحات102-100.

10

علیرضا شکیبا (1387): فناوری اطلاعات. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با همکاری وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. ناشر: موسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی. صفحات625-621. .

11

علیرضا شکیبا (1387): سیستم اطلاعات جغرافیایی. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با همکاری وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. ناشر: موسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی. صفحات 498-493.

12

علیرضا شکیبا (1387): سیستم اطلاعات مدیریتی. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با همکاری وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. ناشر: موسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی. صفحات502-499.

13

محمدرضا رضوانی، علیرضا شکیبا و حسین منصوریان (1387): ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، پاییز و زمستان 87، شماره 31-30.

14

علیرضا شکیبا، بتول باهک، زری منوریان (1387): اثرات تغییرات بارندگی بر روی جریانات آب‌های سطحی و دائمی استان تهران. مطالعه موردی: رودخانه جاجرود. مجله چشم‌انداز جغرافیایی. علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت . شماره 7، زمستان 87.

15

علی‌اکبر متکان، علیرضا شکیبا، حسین پورعلی و حسین نظم‌فر (1387): مکان‌یابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه: شهر تبریز)، مجله علوم محیطی، علمی پژوهشی، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1387.

16

علی‌اکبر متکان، آزاده کاظمی، محمدرضا گيلی و داود عاشورلو (1387): بررسی توزيع مکانی کادميوم و تعيين پوشش گياهی در معرض خطر در منطقه مرکزی ايران واقع در استان اصفهان با استفاده ازGIS  و RS، مجله علوم‌محیطی، علمی پژوهشی، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1387.

17

حسين پورعلی، علی‌اکبر متکان، امين حسینی اصل (1387): Preparing the  Map of Erosion Hazard and Sedimentation in Dez Watershed by Remote Sensing and GIS، مجله علوم‌محیطی، علمی پژوهشی، سال ششم، شماره اول، پاییز 1387.

18

علی بياتانی، پرويز ضيائيان فيروزآبادی و علیرضا شکیبا (1387): تهيه نقشه دگرسانی گرمايی با استفاده از تکنيک‌های پردازش تصاوير ماهواره‌ای، فصلنامه زمين‌شناسی ايران، پژوهشکده علوم‌پايه کاربردی، شماره 7، زمستان 1387.

19

علی‌اکبر متکان، حميد‌رضا ناصری و زهره استاد هاشمی (1387): تصحيح روش DRASTIC مبتنی بر GIS با استفاده از روش‌های آماری و تحليل سلسله مراتبی، مطالعه موردی دشت همدان- بهار، غرب ايران، فصلنامه علمی پژوهشی زمين‌شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال 4، شماره 3.

20

داود عاشورلو، علی‌اکبر متکان، آزاده كاظمي، امين حسيني اصل، محسن آزادبخت، محمد حاجب و علي غلام‌پور (1387): تعيين اندازه پيكسل هيدرولوژيكي مناسب براي نقشه‌هاي توپوگرافي 1:25000 ايران، فصلنامه زمين‌شناسی ايران، پژوهشکده علوم‌پايه کاربردی، شماره 8، زمستان 1387.

21

علیرضا شکیبا، فريده عظيمي و نوشين سعيدي (1388): پهنه‌بندي اقليم کشاورزي جنوب و جنوب غرب ايران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای. فصلنامه جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار.

22

علیرضا شکیبا، عین‌الله خلیلی ، و آمنه دشت بزرگی (1388): تحلیل روند تغییرات دمایی شهرستان اهواز بر اساس شاخص‌های حدی. مجله چشم‌انداز جغرافیایی. علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.  شماره 8، بهار 88.

23

علی‌اکبر متکان، علیرضا شکیبا ، پورعلی حسین و عبادی عیسی (1388): تصمیم‌گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگ‌های عمومی طبقاتی، مجله علوم‌محیطی، علمی پژوهشی، سال ششم، شماره سوم، بهار 1388.

24

علی‌اکبر متکان، عليرضا شکيبا، داود عاشورلو، جواد بداق جمالی و وهب محمدیان (1388): قابلیت های داده های ترکيبی مادون قرمز و مایکروویو سنجش از دور در تخمین بارندگی و پایش سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان)، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی پژوهشی، سال اول شماره دوم، تابستان 1388.

25

علیرضا شکیبا، پرویز ضیائیان فیروزآبادی، داوود عاشورلو، و سودابه نامداری، (1388): آنالیز و بررسی رابطه کاربری و پوشش­ اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از داده­های ETM+. مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS.  

26

علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، سید حسین پورعلی و ایمان بهارلو (1388): تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلودگی های منواکسید کربن و ذرات معلق با استفاده از تکنیک های GIS در شهر تهران، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی پژوهشی، سال اول شماره اول، بهار 1388.

27

پرويز ضيائيان فيروزآبادی، علیرضا شکیبا، علی اکبر متکان، علی صادقی (1388): سنجش از دور RS، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و مدل سلول های خودکار CA به عنوان ابزاری برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی شهر شهرکرد)، مجله علوم محیطی، علمی - پژوهشی، سال هفتم، شماره اول، پاییز 1388.

28

بابک میرباقری و علی اکبر متکان (1388): ارزیابی کمی میزان تمرکز توسعه شهری مطالعه موردی شهرستان های اسلامشهر، رباط کریم و نسیم شهر، مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، علمی- پژوهشی، شماره 69، دانشگاه تهران.

29

علی اکبر متکان، محمد سهرابی نيا، سعيد صادقيان و داوود معنوی (1388): Application of High Resolution Satellite Images for Large Scale Map Revision. Case Study: Ikonos Image of Urmia، مجله علوم محیطی، علمی- پژوهشی، سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1388.

30

حسن لشگری، منيره اصغرپور، علی اکبر متکان (1387): تحلیل سینوپتیکی عوامل ایجاد بارشهای سیل زا در استان گلستان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، علمی- پژوهشی دانشکده علوم انسانی(جغرافیا)، دوره دوازدهم، شماره دوم(پیاپی 57)، تابستان 1387.

31

علی اکبر متکان، داود عاشورلو و علی غلامپور (1387): الگوریتم خبره برای تفکیک اراضی گندم دیم و آبی از سایر محصولات بدون استفاده از باند مادون قرمز انعکاسی، مجله چشم انداز جغرافیایی، علمی- پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی، سال سوم، شماره هفتم، پاییز و زمستان 1387.

32

علی اکبر متکان، علی محمدزاده ، سعید صادقیان و محمد حاجب (1388): ارائه روش مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان و مورفولوژی ریاضی جهت آشکارسازی راه های شهری از داده های لیزر اسکنر هوائی، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی پژوهشی، سال اول، شماره سوم، پاییز 1388.

33

حمید آذری، علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا و سید حسین پورعلی (1388): پیش بینی و هشدار سیل با تلفیق مدل های آبشناس در GIS و برآورد بارش در سنجش از دور، فصلنامه زمين شناسی ايران، پژوهشکده علوم پايه کاربردی، علمی پژوهشی، سال سوم، شماره 9، بهار 1388.

34

فائزه بوربوری، فرج الله فیاضی، محمد نخعی و علی اکبر متکان (1388): برآورد میزان تولید رسوب رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیان با استفاده از رگرسیون چند متغیره، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، علمی پژوهشی، دانشگاه آزاد زاهدان، سال پنجم، شماره 3.

35

محمدرضا رضوانی، علی اکبر متکان، حسین منصوریان و محمدحسین ستاری (1388): توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی شهر نورآباد استان لرستان، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، پاییز 1388، دانشگاه اصفهان.

36

پرویز ضیائیان فيروزآبادی، علی اکبر متکان و وحید بابازاده (1389): استخراج قوانین فازي از داده‌هاي GIS با استفاده از شبکه‌ عصبي فازي جهت تشخيص بافت‌هاي فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران، نشریه علمی- فنی سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دوره نوزدهم، شماره 73، بهار 1389.

37

علیرضا شکیبا، بابک میرباقری و افسانه خیری(1389): خشکسالی تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی شرق استان کرمانشاه، مجله جغرافيا نشريه علمی پژوهشی، انجمن جغرافيايی ايران، سال هشتم، شماره 25، تابستان 89.

38

محسن ابراهیمی، روشنک درویش زاده، علی اکبر متکان، داود عاشورلو 1389: بررسی خشکسالی در مناطق خشک با تکیه بر سنجش از دور(مطالعه موردی: ناحیه مرکزی ایران، شیر کوه یزد)، مجله علوم محیطی، علمی پژوهشی، سال هفتم، شماره چهارم، تابستان 1389.

39

بهروز دهزاد، علیرضا شکیبا، امین حسینی اصل و خدیجه مشکین (1387). پهنه بندی فرسایش در استان گلستان با مدل EPN در محیط GIS، مجله چشم انداز جغرافیایی. علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.سال سوم، شماره 7، پاییز و زمستان 87.

40

علی اکبر متکان، احمد پور احمد، حسین منصوریان، بابک میرباقری و امین حسينی اصل (1388): سنجش کیفیت مکان های شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS، شهر تهران، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی پژوهشی، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1388.

41

علی اکبر متکان، جلال سمعيا، سيد حسين پورعلی و مهرداد صفايی (1388): مدل های منطق فازی و سنجش از دور جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخيز لاجيم، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، علمی پژوهشی، دانشگاه آزاد زاهدان، سال پنجم، شماره 4، زمستان 1388.

42

عباس علیمحمدی، علی اکبر متکان و بابک میرباقری (1389): ارزیابی کارایی سلول های خودکار در شبیه سازی گسترش اراضی شهری در حومه جنوب غرب تهران، مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، علمی پژوهشی دانشکده علوم انسانی(جغرافیا)، دوره چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1389.

43

علی اکبر متکان، داود عاشورلو، علی غلامپور، امین حسينی اصل، مرتضی عاشورلو (1388): ارائه شاخص برای استخراج اراضی زير کشت گندم با داده های سنجش از دور، نشريه علمی تحقيقاتی و آموزشی(علمی- پژوهشی) جهاد کشاورزی، شماره 84، پاییز 1388.

44

حمید آذری، علی اکبر متکان و عليرضا شکيبا (1389): تعیین قطعه بندی در طبقه بندی شیءگرای ابر،  نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال دوم شماره دوم، تابستان 1389.

45

علي اکبر متکان، عليرضا شکيبا، امین حسینی و خاطره سعیدی (1389): ارزیابی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مجله علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم، علمی پژوهشی، شماره 19، زمستان 1389.

46

علی اکبر متکان، روشنک درویش زاده، امین حسینی اصل، محسن ابراهیمی و زهره ابراهیمی (1390): پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روش های دانش مبنا در محیط GIS(مطالعه مورد: حوضه شیطور یزد). مجله علمی پژوهشی، پژوهش های اقلیم شناسی، جلد دوم، شماره پنجم و ششم، بهار و تابستان 1390.

47

علی اکبر متکان، روشنک درویش زاده، امین حسینی اصل و محسن ابراهیمی(1390): بررسی کارایی استفاه از تصاویر ماهواره ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین درصد پوشش گیاهی در مناطق خشک، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، سال اول، شماره اول، دانشگاه هرمزگان.

48

فائزه بوربوری، فرج الله فیاضی و علی اکبر متکان (1390): بررسی رسوب شناسی، مورفوسکوپی و کانیهای سنگین رسوبات رودخانه جاجرود، نشریه پژوهش های فرسایش محیطی، علمی - پژوهشی، سال اول، شماره سوم، پاییز 1390.

49

عبدالحمید دشتی آهنگر، روشنک درویش زاده، علی اکبر متکان و محمد حاجب(1390):  استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی یک مدل انتقال تابش تاج پوشش، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1390.

50

مژگان ميرزايي، روشنك درويش زاده، عليرضا شكيبا و علي اكبر متكان(1390): انتخاب شاخص هاي فراطيفي (باريك باند) بهينه براي تخمين محتوای آبی گياهان با در نظر گرفتن شرايط متفاوت تراکم تاج پوشش گياه و خاك پس زمينه، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال سوم شماره اول، بهار 1390.

51

شهره حسن@پور، ایرج رسا، مهرداد حیدری، علی اکبر متکان و محسن موید(1390): زمین شناسی، دگرسانی و کانی سازی در ذخیره مس مولبیدن پورفیری" هفت چشمه"، فصلنامه زمين شناسی ايران، پژوهشکده علوم پايه کاربردی، علمی پژوهشی، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1389.

52

باقر بیات، علی‌اکبر متکان، بیژن رحمانی و  بهناز عربی(1390): برنامه‌ریزی جامع کاربری اراضی و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز شهری با استفاده از GIS مطالعه موردی: حوضه آبریز ماهیدشت کرمانشاه، فصل‌نامه جغرافیایی آمایش محیط، علمی - پژوهشی، سال چهارم شماره 13، تابستان 1390.

53

علی‌اکبر متکان، افشین شریعت مهیمنی، بابک میرباقری، متین شهری(1390): تحلیل مکانی تصادفات درون‌شهری با استفاده از رگرسیون مکانی وزن‌دار، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال سوم شماره سوم، پاییز 1390.

54

روشنک درویش‌زاده، علی‌اکبر متکان و ناصر اسکندری(1390): ارزیابی شاخص‌های طیفی استخراج‌شده از تصاویر AVNIR2-ALSOS به‌منظور تخمین میزان بایومس محصول برنج، مجله علمی پژوهشی چشم‌انداز جغرافیایی، سال ششم، شماره 14، بهار سال 1390.

55

علي‌اکبر متکان، محمد حاجب، علی محمدزاده و سعید صادقیان (1390): بهبود الگوریتم شیب مبنا جهت فیلتر‌سازی داده‌های لیزر اسکنر هوائی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان، نشریه  مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، علمی ترویجی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز1390.

56

نگین فولادی مقدم، علی‌اکبر متکان، محمدرضا صاحبی و مهاسا روستایی (1390): آشکارسازی تغییر شکل سطحی بر پایه تداخل سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی، سال بیستم، شماره 80، تابستان 90.

57

علي‌اکبر متکان، حسين زيني‌وند، باقر بيات، عبدالمحمد غفوري روزبهاني، بابک ميرباقري(1391): شبيه سازي جريان روزانه رودخانه و تحليل اثرات تغيير کاربري بهينه روي آن با استفاده از مدل WetSpa در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضهآبريز مرک، استان کرمانشاه)، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال چهارم شماره اول(پیاپی 13)، بهار 1391.

58

روشنک درویش‌زاده، علی‌اکبر متکان، امین حسینی اصل، محسن ابراهیمی خوسفی(1391): بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح‌‌شده به‌منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران. نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال چهارم شماره دوم(پیاپی 14)، تابستان 1391.

59

روشنک درویش‌زاده، علی‌اکبر متکان، امین حسینی اصل، محسن ابراهیمی خوسفی(1391): تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک مرکزی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای، فصلنامه خشک بوم، علمی - پژوهشی، جلد 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391.

60

علی اکبر متکان، بهناز عربی، حسن لشکری و بابک میرباقری(1391): برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال چهارم شماره چهارم(پیاپی 16)، زمستان 1391.

61

علي اكبر متكان ، يزدي محمد، عاشورلو داود، سيده نرگس ساداتي(1391): كاربرد سنجش از دور در شناسائي گسل ها، دگرساني ها و كشف رابطه ليتولوژي و پوشش گياهي در منطقه سياه بيشه (مازندران)، مجله علوم محیطی، علمی پژوهشی، سال نهم، شماره چهارم، تابستان 91.

62

علی اکبر متکان، عليرضا شکيبا، مجید حسینی و همت زارعی(1391): شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS، مجله علمی پژوهشی، پژوهش های اقلیم شناسی، سال ششم، شماره دهم، تابستان 91.

63

بابازاده،ح.، نوروزی، ا، عقیقی، ح.، شمس نیا، س.ا.، خدادادی دهکردی، د.، 1391، تخمین رطوبت لایه سطحی خاک اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص دما و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان خراسان)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 19، شماره 1، صفحه 132-120.

64

مسلم صیدی شاهیوندی، شهریار خالدی، علیرضا شکیبا و بابک میرباقری (1392): پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی، نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 29، تابستان 1392.

65

علیرضا شکیبا و الهام پیشداد، (1389):  تحلیل روند تغییرات شاخص های حدی دمای روزانه در سمنان طی دهه های 2005-1965 نشریه علمی پژوهشی، پژوهش های دانش زمین، سال اول، شماره چهارم، 1389.

66

علی اکبر متکان، محمد حاجب، (1392): مقایسه توانایی طبقه‌بندی‌کننده‌های ماشین‌‌بردار پشتیبان، شبکه عصبی و حداکثر احتمال در بهبود نتایج الگوریتم‌های فیلترینگ داده‌های لیدار، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1392.

67

آزاده کاظمی، حمید رضا جعفری، علی ترابیان، علی اکبر متکان، محمدرضا گیلی:(1393)استفاده از داده های طیف نگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آب های داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی)، علمی- پژوهشی علوم محیطی، دوره دوازدهم، شماره2، تابستان 1393.

68

محمدرضا گیلی، علي اکبر متکان، آزاده کاظمي(1393): استفاده از الگوریتم سه باندی جهت تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی، نشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران، سال ششم، شماره اول، بهار 1393.

69

علی اﻛﺒﺮ ﻣﺘﻜﺎن، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﺐ و زﻳﻨﺐ آذرﺧﺶ(1393): بررسی کاربرد سنجش از دور در آشکارسازی آلودگی های نفتی، مجله علمی پژوهشی علوم محیطی، دوره دوازدهم،شماره 1،صص 10-2.

70

علی اکبر متکان، محمد حاجب، زینب آذرخش، (1393): ارزیابی قابلیت ویژگی های تجزیه هدف در کشف آلودگی های نفتی دریا با استفاده از داده های پلاریمتری SAR ، مجله علمی پژوهشی رادار، سال دوم، شماره سوم، پاییز1393، ص13-24.

71

داود عاشورلو، علی اکبر متکان، بابک میرباقری و متین شهری(1393): استخراج گندم با استفاده از داده های ماهواره ای و رگرسیون وزنی مکان، نشريه علمی تحقيقاتی و آموزشی(علمی- پژوهشی) جهاد کشاورزی، زراعت، شماره 104، پاییز 1393.

72

علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، داوود عاشورلو، مائده بهی‌فر(1393): ارزیابی و بهینه سازی روش Salomonson و همکاران در برآورد سطح پوشش برف حوزه های کرج و لتیان، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال ششم، شماره دوم، تابستان 1393.

73

علي اكبر متكان، علیرضا شکیبا، امين حسيني اصل، فردین رحیمی دهگلان(1393): محاسبه رواناب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردي: حوضه کن، تهران)، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1393.

74

علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، بابک میرباقری، رضا فلاحی(1393): محاسبه عدم قطعیت محلی و مکانی بارش با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی زمین آماری SGS و CO-SGS"، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال ششم، شماره سوم، پاییز 1393.

75

علی اکبر متکان، محمد حاجب، علی محمدزاده و سعید صادقیان (1393): بهبود نتایج الگوریتم های فیلتر سازی داده های لیزر اسکنر هوایی با استفاده از مورفولوژی ریاضی، نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، علمی پژوهشی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1393.

76

علي اكبر متكان, احمد نوحه گر, بابك ميرباقري, ناهيد ترك چين(1393): تحليل نقش كاربري اراضي در شكل گيري جزاير حرارتي با استفاده از داده هاي چند زمانه سنجنده ASTER (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)، نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي) شماره، دوره  5, شماره 4، زمستان 1393.

77

دکتر علی اکبر متکان، محمد تناسان، دکتر علیرضا شکیبا، بابک میرباقری، کمال اکبری، دکتر مهران شایگان (1393): طراحی مدل مدیریت پوشش مراتع، مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: رودبار جنوب استان کرمان)، مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان، سال ۴، شماره ۳ ، پاییز 1393.

78

نوروزی، ا، بهبهانی، س.م.ر.، رحيمی خوب، ع.، عقيقی، ح.، 1393، برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای و پارامترهای هواشناسی در مناطق خشک و نيمه خشک، فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات منابع آب ايران، سال دهم، شماره 3، پیاپی 31، زمستان 1393

79

علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، بابک میرباقری، مهران شایگان، محمدتناسان (1394): طراحی مدل بهينه سازی کاربری اراضی، مبتنی بر الگوريتم ژنتيک چندهدفه با رويکرد آمايش سرزمين (حوضه مورد مطالعه: رودبار، جنوب استان کرمان) نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هفتم، شماره اول، بهار 1394.

80

ابوالفضل احمدیان، محمدرضا مباشری و علی اکبر متکان(1394): اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، علمی - پژوهشی،سال 26، پیاپی 57، شماره 1، بهار 1394.

81

حسن لشکری، علی اکبر متکان، حسین عساکره و یونس خسروی(1394): تحلیل روند نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره چهاردهم، بهار 1394.

82

آذر خدابخش، محسن پورکرمانی، مهران آرین، علی اکبر متکان و عباس چرچی(1394): زمین ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم زمین، سازمان زمین شناسی، شماره 95، بهار 94.

83

يونس خسروي, حسن لشكري, علي اكبر متكان, حسين عساكره(1394):  تحليل فضايي فشار بخار آب در جنوب و جنوب‌‌ غرب ايران با استفاده از تكنيك هاي‌ خودهمبستگي فضايي با تاكيد بر مراكز و كانون‌ هاي جمعيتي، نشریه مدیریت شهری، دوره 14، شماره 39، تابستان 1394.

84

امید آئینه، سعید صادقیان(1394): روشی ابتکاری جهت تولید مدل رقمی زمین با داده لیدار برای مناطق جنگلی، نشریه علمی - ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره ششم، شماره 4، آذر ماه 1394.

85

علیرضا شکیبا، سمانه شب خیز و فرشید حشمدار(1394): اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران، نشریه علمی - پژوهشی پژوهش های دانش زمین، سال ششم شماره 23، پاییز 1394.

86

معصومه صدیقی راد، علیرضا شکیبا، پرویز ضیائیان فیريزآبادی، مهدی پوراحمد، سعیده صادقی وایقان (1394): آشکارسازی خطواره های زمین ساختی با بکارگیری روش های خودکار سنجش از دور )مطالعه موردی: چهارگوش ارومیه)، GRIB) Geodynamics Research International Bulletin)، سال سوم ، شماره پنجم، پیاپی 13، زمستان 94.

87

آمنه دشت بزرگی، بهلول علیجانی، زینالعابدین جعفرپور و علیرضا شکیبا(1394): شبیهسازی شاخصهای حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره شانزدهم، زمستان1394.

88

علی اکبر متکان،محمد حاجب، محمد اسلامی،(1394): اتصال خودکار بریدگی ها در شبکه راه های استخراج شده توسط الگوریتم های استخراج راه با استفاده از تکنیک های تبدیل رادون و درونیابی اسپلاین، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1394.

89

علی اکبر متکان، بابک منصوری، بابک میرباقری و فریبا کربلائی( 1394): شناسایی ساختمان های تخریب شده بر اثر زلزله با استفاده از آنالیز بافت تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بسیار بالا ( VHR) و سیستم استنتاج فازی-  مطالعه موردی زلزله پورت و پرنس سال 2010، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هفتم، شماره دوم، پاییز 1394.

90

علی اکبر متکان، بابک میرباقری، عباس بیگی و مصطفی قیاسوند (1394): طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی در GIS جهت مدیریت و تحلیل شبكه توزیع آب شهری (مطالعه موردی : شهرستان فریدون شهر)، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1394.

91

معصومه گمركي، سعيد صادقيان، زهرا عزيزي(1395):  بهينهسازي درونيابي ارتفاع دادههاي ليدار در توليد مدل رقومي زمين مناطق جنگلي با استفاده از الگوريتم ژنتيك، نشريه علمي- ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکاني ، دوره هفتم ، شماره 2 ، خرداد ماه  .1395

92

سعید صادقیان، عادل شریفی (1395): ارزیابی کارایی ترکیب توابع رشنال با معادلات مالتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهوارهای، نشريه علمي - ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکاني ، دوره هفتم ، شماره 2 ، خرداد ماه  .1395

93

امید آئینه، سعید صادقیان(1395): استخراج پارامترهای هندسی درختان از داده لیدار برای مناطق جنگلی،  نشريه علمي- ترويجي مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره هفتم، شماره 3، مرداد 1395.

94

حسن لشکری، علی اکبر متکان، حسین عساکره و یونس خسروی(1395): تحلیل مکانی فشار بخار آب در جنوب و جنوب- غرب ایران با استفاده از زمین آمار، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1395.

95

کاظم نصرتی، سید حسین پورعلی، مرتضی عبدیپور(1395): برآورد ظرفیت آب قابل دسترس خاک، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کنترل زمینی در مناطق کوهستانی، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1395.

96

علی اکبر متکان، داود عاشورلو، حمید صالحی(1395): بهبود طبقه‌بندی رقومی محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه با استفاده از اطلاعات بافت در شهرستان قروه، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1395.

97

یونس خسروی، حسن لشکری، علی اکبر متکان و حسین عساکره(1395): تحلیل مکانی- زمانی روند فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران، مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره 55، پاییز 1395.

98

حسن لشکری، علی اکبر متکان، حسین عساکره و یونس خسروی(1395): تحلیل مکانی فشار بخار آب در جنوب و جنوب- غرب ایران با استفاده از زمین آمار، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان1395.

99

حسن لشکری، علی اکبر متکان، مجید آزادی، زینب محمدی (1396): تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب حاره ای عربستان و رودبادهای جنب حاره ای قطبی در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران، نشریه پژوهش های دانش زمین، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1396.

100

حسن لشکری، علی اکبر متکان، مجید آزادی، زینب محمدی (1397): تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری(2015-1979)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز،   سال 42 ، شماره 62 ، تابستان 1397.

101

علیاکبر متکان، عباس علیمحمدی، بابک میرباقری، کمال اکبری، محمد تناسان(1396): طرح شاخصهای نوین دشواری حرکت با بهرهگیری از نتایج شبیهسازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتشسوزی، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال نهم، شماره اول، بهار 1396.

102

فرزانه عقیقی، امید مهدی عبادتی، حسین عقیقی(1396): طبقه‌بندی ابرنقاط لیدار به‌کمک میدان تصادفی مارکوف و تکنیک‌های یادگیری ماشین نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1396.

103

شهرام محمدی، علی اکبر متکان، سید حسین پورعلی، بابک میرباقری و پروین احمدپور( 1396): بهینه سازی مسیرخطوط انتقال نفت با بکارگیری پارامترهای مکانی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS، فصلنامه علوم محیطی، دوره پانزدهم، شماره 2، تابستان 1396.

104

يونس خسروي، حسن لشكري، علي اكبر متكان، حسين عساكره(1396):  مدلسازي روابط مكاني فشار بخار آب با استفاده از تكنيك آمار فضايي فصلنامه اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، شماره 102، تابستان 1396.

105

میترا امینی، غلامرضا براتی، علیرضا شکیبا، محمد مرادی، مصطفی کرمپور(1395): تاثیر نوسانات دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارشهای شمال غرب،  نشریه پژوهش های دانش زمین سال هشتم، شماره 13 ، پایيز 1396 .

106

علیاکبر متکان، بابک میرباقری، محمد تناسان، کمال اکبری (1396): ارائة مدل مکانی هوشمند بهمنظور یافتن مسیرهای بهینه در شبکة حملونقل شهری، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1396.

107

داوود عاشورلو، حسین عقیقی، علی اکبر متکان، حامد نعمت اللهی(1396): بررسي  شاخص هاي طیفی به منظور  شناسائی بيماري زنگ های زرد و  قهوه اي در مدل تاج پوشش، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1396.

108

زهره فرجی، عباس کاویانی و علیرضا شکیبا(1396): ارزیابی داده هاي تبخیرتعرق، بارش و دماي هواي حاصل از مدل سطح زمین (GLDAS)  با استفاده از داده هاي مشاهداتی در استان قزوین، نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك جلد بیست و چهارم، شماره سوم، 1396.

109

فریبا کرمی، علیرضا شکیبا، شهریار خالدی و غلامرضا براتی( 1396): ایمان باباییان شبیه سازی عملکرد دانه ذرت براساس سناریو های تغییر اقلیم در استان فارس، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هفدهم، شماره 74 ، زمستان .1396

110

علی اکبر متکان، داود عاشورلو، حسین عقیقی و غلامرضا گل صفتان( 1397):  ریزمقیاس سازي داده رطوبت خاك  ESA  با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA، فصلنامه علمی - پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیاي ایران)جغرافیا) دوره جدید، سال شانزدهم، شماره 57 ، تابستان 1397.

111

جمیله توکلینیا، علیاکبر متکان، مظفر صرافی، فائزه بوربوری( 1397): ارزیابی اثرات اکوتوریسم در منطقة رودبار قصران و لواسانات  با استفاده از چارچوب DPSIR، نشریه سنجش از دور و GIS ایران، علمی - پژوهشی، سال دهم، شماره اول، بهار 1397.

112

فاطمه ملایری، داوود عاشورلو، علیرضا شکیبا، علی اکبر متکان و حسین عقیقی (1397): بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی با استفاده از سری زمانی دادههای AVHRR، مجله کشاورزی بوم شناختی، پاییز 1397.

113

علیرضا شکیبا، میترا امینی، غلامرضا براتی و محمد مرادی (1397): تحلیل همدیدی-دینامیکی تاثیر نوسانات دمای آب دریای مدیترانه بر بارشهای غرب ایران، فصلنامه علوم محیطی، دوره شانزدهم، شماره 2 ، تابستان 1397.

114

فرشته رضایی، محمود احمدی، علیرضا شکیبا (1397): تعیین آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال بر اساس شاخصهای جهانی در مناطق مختلف کشور، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 26، تابستان 79.

115

عقیقی، ف.، و عقیقی، ح.، و عبادتی، ا. (1398). ارائه رویکرد نوین SVM-CRF برای طبقه بندی ابر نقاط لیدار هوایی در محیط شهری. مهندسی فناوری اطلاعات مکانی, 7(4) , 139-156.  

116

کیوان عزی مند، حسین عقیقی، یاسمن اسدی، محمد جوانبخت، (۱۳۹۹). پیش بینی تغییرات اراضی ساخته شده و رشد شهری با استفاده از داده های سنجش از دور، مجله پژوهش های دانش زمین، ۱۱(۴۲)، ۶۷-۸۸. (

117

عزی مند, کیوان, عقیقی, حسین, عاشورلو, داود, شاهی آقبلاغی, عارف. (1399). تجزیه‌وتحلیل اثرهای ویژگی های کالبدی و موفولوژیکی زمین های ساخته‌شده بر تغییرات دمای سطح زمین در مناطق نیمه‌خشک. فصلنامه علوم محیطی, 18(2), 1-18. doi: 10.29252/envs.18.2.1

118

ع. شكيبا, ف. كرمي, ش. خالدي, غ. براتي, ا. بابائيان, "تيپ بندي اقليمي استان فارس بر اساس سناريوهاي تغيير اقليم" , جغرافيا و مخاطرات محيطي, 1400.

119

سجادی, حمیرا, بهرامی, گیتی, شکیبا, علیرضا, رفیعی, حسن, نوروزی, مهدی. (1399). اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران. نیوار, 44(108-109), 110-116. doi: 10.30467/nivar.2020.107535

120

مکی, تکتم, مصطفوی, حسین, متکان, علی اکبر, عقیقی, حسین. (1399). پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر مهاجرت فیل‌ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر. مجله علوم آبزی پروری, 8(2), 15-23

121

رحمن آبادی, حسن, حسین زاده, محمد مهدی, میر باقری, بابک. (1400). مدیریت و برنامه‌ریزی فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور جهت کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری. مجله علمی " آمایش سرزمین ", 13(1), 115-140. doi: 10.22059/jtcp.2020.297699.670085

122

حق شناس, ناهید, شمس الدینی, علی, عقیقی, حسین. (1400). استخراج تاج‌پوشش درختان شهری با روش طبقه‌بندی شیء‌پایه و الگوریتم‌های یادگیری ماشین. سنجش از دور و GIS ایران, 13(1), 17-32. doi: 10.52547/gisj.13.1.17

123

. Zeydalinejad, N., Nassery, H., Shakiba, A., Alijani, F. (2021). The Evaluations of NEX-GDDP and Marksim Downscaled Data Sets Over Lali Region, Southwest Iran. Journal of the Earth and Space Physics, 46(4), 213-230. doi: 10.22059/jesphys.2020.295152.1007186

پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید